Beijing Hospital Atherosclerosis Study "BHAS"

Recruiting

Phase N/A Results N/A

Main Contacts

Name Phone E-mail
Ruiyue Yang, M.D. Contact +861058115049 yangruiyue4057@bjhmoh.cn
Wenduo Zhang, M.D. Contact Backup +861085136232 zhangwenduo3103@bjhmoh.cn
Fusui Ji, M.D. Principal Investigator
Wenxiang Chen, M.D. Principal Investigator

Contacts by Location

Bejing Hosptial Beijing, Beijing, China Recruiting_status_icon
Ruiyue Yang, M.D. Contact +861058115049 yangruiyue4057@bjhmoh.cn
Wenduo Zhang, M.D. Contact Backup +861085136232 zhangwenduo3103@bjhmoh.cn
Fusui Ji, M.D. Principal Investigator
Wenxiang Chen, M.D. Principal Investigator
Jun Dong, Ph.D Sub-Investigator
Xue Yu, M.D. Sub-Investigator
Siming Wang, Ph.D. Sub-Investigator
Xinyue Wang, M.D. Sub-Investigator