Acupuncture Lowering Blood Pressure for Secondary Prevention of Stroke

Recruiting

Phase N/A Results N/A

Main Contacts

Name Phone E-mail
Yuzheng Du Contact +8613702088266 drduyuzheng11@163.com
Xuemin Shi Study Director

Contacts by Location

Chongqing Traditional Chinese Medicine Hospital Chongqing, China Not_yet_recruiting_status_icon
Zhuxing Wang Contact +8613883413646 wzhuxing1963@163.com
First Teaching Hospital of Tianjin University of TCM Tianjin, China Recruiting_status_icon
Yuzheng Du Contact +8613702088266 drduyuzheng11@163.com
LONGHUA Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine Shanghai, China Not_yet_recruiting_status_icon
Jian Pei Contact +8618917763082 jianpei99@yahoo.com
MIANYANG Hospital of Traditional Chinese Medicine Mianyang, China Not_yet_recruiting_status_icon
Xiuli Yuan Contact +8613881109129 13881109129@163.com
Shenzhen Bao'an Traditional Chinese Medicine Hospital Group Shenzhen, China Not_yet_recruiting_status_icon
Peng Zhou Contact +8613714077462 77103698@qq.com